info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Onlinedekbedovertrekken.nl, gevestigd te 

Opeinde
KVK Nummer: 57832528
BTW Nummer: NL001431403B16
Tel. 085-4018496 / info@onlinedekbedovertrekken.nl
Versie geldig vanaf 20-04-2013
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen van Onlinedekbedovertrekken.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder 
toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Onlinedekbedovertrekken.nl. Op 
verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Onlinedekbedovertrekken.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te 
wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene 
of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Onlinedekbedovertrekken.nl erkend.
1.4 Onlinedekbedovertrekken.nl garandeert dat het geleverde product 
beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde 
specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op 
afstand zal Onlinedekbedovertrekken.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen 
uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is 
of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een 
bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt 
de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij 
in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te 
annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Onlinedekbedovertrekken.nl zal, 
behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Onlinedekbedovertrekken.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan 
huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van 
acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen 
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet 
verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de 
fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en 
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
 
4. Zichttermijn / 
herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, 
overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het 
recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen 
zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de 
bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de 
geleverde zaken niet aan Onlinedekbedovertrekken.nl heeft teruggezonden, is de koop 
een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, 
daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te 
maken bij Onlinedekbedovertrekken.nl.  Na aanmelding heeft u vervolgens nog 14 dagen de tijd om de artikelen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde 
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van 
postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele 
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat 
verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige 
wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit 
lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Onlinedekbedovertrekken.nl er zorg voor dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van 
de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende 
verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de 
geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Onlinedekbedovertrekken.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Onlinedekbedovertrekken.nl. 
Onlinedekbedovertrekken.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan 
derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Onlinedekbedovertrekken.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Onlinedekbedovertrekken.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie
6.1 Onlinedekbedovertrekken.nl garandeert dat de door haar 
geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en 
levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn 
bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde 
product.
6.2 De garantietermijn van Onlinedekbedovertrekken.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Onlinedekbedovertrekken.nl is echter nimmer 
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke 
individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het 
gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Onlinedekbedovertrekken.nl) deze 
gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Onlinedekbedovertrekken.nl. 
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot 
maximaal 2 maanden na levering aan Onlinedekbedovertrekkennl schriftelijk te 
worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele 
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat 
verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na 
constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van 
gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Onlinedekbedovertrekken.nl gegrond worden 
bevonden, zal Onlinedekbedovertrekken.nl naar haar keuze of de geleverde zaken 
kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de 
schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Onlinedekbedovertrekken.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds 
beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar 
keuze van Onlinedekbedovertrekkennl) tot het maximale in het desbetreffende geval 
door de aansprakelijkheidsverzekering van Onlinedekbedovertrekken.nl gedekte 
bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Onlinedekbedovertrekken.nl er voor enige andere 
vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende 
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of 
gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Onlinedekbedovertrekken.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te 
stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Onlinedekbedovertrekken.nl  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of 
bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde 
zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig 
worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Onlinedekbedovertrekken.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de 
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de 
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit 
van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is 
vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, 
behoudt Onlinedekbedovertrekken.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de 
termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan 
af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Onlinedekbedovertrekken.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Onlinedekbedovertrekken.nl gelden niet automatisch ook voor 
nabestellingen.
7.5 Onlinedekbedovertrekken.nl kan niet aan haar aanbieding 
worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, 
danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving 
bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts 
van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Onlinedekbedovertrekken.nl en 
een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Onlinedekbedovertrekken.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Onlinedekbedovertrekken.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. 
gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, 
etc. op de internetsite van Onlinedekbedovertrekken.nl gelden slechts bij 
benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding 
of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 Onlinedekbedovertrekken.nl is niet aansprakelijk, indien 
en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van 
overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede 
elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te 
komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in 
het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en 
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, 
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de 
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dekbedden
alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of 
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Onlinedekbedovertrekken.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen 
op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt 
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Onlinedekbedovertrekken.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Onlinedekbedovertrekken.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het 
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur 
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Onlinedekbedovertrekken.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Onlinedekbedovertrekkennl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken 
blijft bij Onlinedekbedovertrekken.nl zolang de afnemer de vorderingen van Onlinedekbedovertrekken.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere 
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte 
of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog 
niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Onlinedekbedovertrekken.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet 
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en 
kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Onlinedekbedovertrekken.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden 
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Onlinedekbedovertrekken.nl of 
een door Onlinedekbedovertrekken.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen 
waarin Onlinedekbedovertrekken.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die 
plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken 
aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of 
doen gelden, is de afnemer verplicht Onlinedekbedovertrekken.nl zo snel als 
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade 
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter 
inzage te geven aan Onlinedekbedovertrekken.nl.
 
13. Toepasselijk 
recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een 
overeenkomst tussen Onlinedekbedovertrekken.nl en koper, welke niet in onderling 
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het 
arrondissement Opeinde kennis, tenzij Onlinedekbedovertrekken.nl er de voorkeur aan 
geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te 
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de 
competentie van de kantonrechter.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Indien de consument kiest voor achteraf betaling, dient de betaling binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink"). Alle rechter uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoets en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties, Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betaling op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij eeen gedeelte van de maand als hele maand word beschouwd) in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor comsumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 

Vandaag 5% extra korting! Kortingscode: vandaag